O nama

Odluke, ugovori i izvještaji sa XIX sjednice Skupštine akcionara

Dokumenti
Zapisnik XIX Skupštine akcionara Mira a.d. pdf 462.4 kB
Obavještenje akcionarima Mira a.d docx 278.8 kB
Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara Društva pdf 272.3 kB
Odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva pdf 702.0 kB
Odluka o izboru nezavisnog revizora Društva za 2019. godinu pdf 266.7 kB
Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. godini pdf 542.8 kB
Odluka o saglasnosti na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora pdf 664.4 kB
Odluka o sticanju sopstvenih akcija pdf 984.5 kB
Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu pdf 455.7 kB
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018.godinu pdf 233.7 kB
Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu pdf 233.0 kB
odluka o usvajanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu pdf 264.2 kB

Odluke, ugovori i izvještaji za XIX sjednicu Skupštine akcionara

Dokumenti
Odluka o sazivanju skupštine 2019 doc 40.0 kB
Odluka o usvajanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018.godinu pdf 242.2 kB
Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. godinu pdf 211.6 kB
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018. godinu pdf 213.6 kB
Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu pdf 444.1 kB
Odluka o sticanju sopstvenih akcija pdf 964.7 kB
Odluka o sazivanju XIX godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva pdf 662.0 kB
Odluka o saglasnosti na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora pdf 637.7 kB
Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. godini pdf 442.9 kB
Odluka o izboru nezavisnog revizora Društva za 2019.godinu pdf 246.6 kB
Odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva pdf 701.2 kB
Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara Društva pdf 257.8 kB
Izvještaj o radu Upravnog odbora u 2018. godini pdf 1.5 MB
Ugovor predsjednik doc 58.5 kB
Ugovor o vodjenju poslova drustva-direktor 2019 konačan , 07.03.2019. doc 53.5 kB
Ugovor čl UP-računovodsvo doc 54.5 kB
Ugovor čl UP-pravni doc 54.0 kB
Ugovor čl UP-nezavisni doc 52.0 kB
Ugovor čl UP-komercijalni doc 55.5 kB

O nama